Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Metropolitan Tudásmenedzsment Kutatócsoport | Budapesti Metropolitan Egyetem

Metropolitan Tudásmenedzsment Kutatócsoport

Az új kor tudástársadalmában, már nem az anyagjellegű tényezők (ill. tevékenységek) termelik a hozzáadott érték nagyobb hányadát. Emiatt is igen meghatározó kutatási annak vizsgálata, hogy a hazai gazdaság miképp tud e téren olyan teljesítményt produkálni, hogy jó esélyeink legyenek a fejlett gazdaságokhoz való közeledésre, konvergenciára. Eddigi kutatásaink eredményei szerint a hazai konvergencia hiányosságainak feloldása jelentékeny részben a hatékonyság fokozásával érhető el, amelynek legfontosabb eszköze az strukturális megújulás és az arra irányuló innováció. Mindebben aktuálisan szűk keresztmetszetet jelenleg a foglalkoztatottak személyes tudása és az intézményi tőke fejlettsége jelent. Tehát a jövőben a társadalom innovatív képességeinek növelését kell megcélozni, - elsősorban az emberi erőforrások fejlesztésével. Ez több területen is befektetést is igényel - többek közt és meghatározóképp - az oktatásba. Vagyis a növekedés felgyorsítása csak a személyes tudás növelésével lehetséges, ehhez viszont ki kell törni a tartós társadalmi csapdákból.A TM Kutató Csoport fókuszai, kutatási irányai 

a.) a tudásmenedzsment mindenkori aktuális hazai és nemzetközi szakirodalmának feldolgozása, összehasonító elemzéseinek végzése: 

Ø  egyfelől a METU vonatkozó graduális -, ill. posztgraduális képzéseiben szereplő tudásmenedzsment oktatási anyagának gazdagítása, illetve a tudományos pályára készülő fiatal munkatársak/kutatók tudásának fejlesztése, kibontakoztatása érdekében; 

Ø  másfelől minőségi alkotó – kutatómunkával, és ezzel a hazai tudásmenedzsment kutatásokhoz és alkalmazásfejlesztésekhez való érdemi hozzájárulása és szolgálata.


b.) a Kutató Csoport hosszútávú, tematikus (3-5 év) kutatási irányaink céljai három konkrétabb részterületre kívánnak kiterjedni:

Øa tacit –és explicit tudások kapcsolata, továbbá a tacit tudás természetének, jellegének feltárása, különös tekintettel annak kibontakoztatást szolgáló kognitív- és nem kognitív készségek mélyebb hermeneutikai, ismeretelméleti és ontológiai összefüggésrendszereire;


Øaz előbb említett kutatási részterület alapkutatás jellegű. S arra keresi a választ, hogy a mesterséges intelligencia és digitalizáció fenntartható és konkrét tudástranszfer technológiák sikeres alkalmazásaihoz milyen a nélkülözhetetlen, korszerű készségekkel bíró munkaerő szerepe a fenntartható fejlődést szolgáló összefüggésrendszerekben. A konkrét módszertani irányokat szolgálandóan, különösképp az alábbi kérdéskörökkel összefüggésben:


a) Mi lesz a hatása a MI-nek, és milyen munkaköröket és feladatokat fenyeget a mesterséges intelligencia?

b) Milyen új szakmák és feladatok születnek a MI-ből?

c) Milyen hatással lesz a mesterséges intelligencia a dolgozókra?

d) Milyen hatással lesz a mesterséges intelligencia a munkahelyre?

Øharmadik részterületi kutatás alapvetően szintén módszertani – fejlesztési célokat kíván szolgálni. Vagyis a hazai gazdaságunk feljebb lépéshez (upgrading) - a korszerű piacgazdaságokban lévő versenytársakhoz viszonyított konvergencia megvalósulása érdekében – milyen változásokat követelnek, milyen technikák és megoldások járulhatnak hozzá egy –egy ország vagy ágazat, akár az egyes szervezetek – fejlettebb más országok, ágazatok vagy szervezetekhez képest történő megfelelő ütemű felzárkózásához - a meglévő tudások aktivizálása, menedzsmentje és tovább gyarapítása útján.
Kutatócsoport vezetője

Prof. Dr. Noszkay Erzsébet
okl. közgazdász, egyetemi magántanár

enoszkay@metropolitan.hu


Budapesti Metropolitan Egyetem EMBA Turnaround management szakvezetője, és Tudásmenedzsment Kutatóscsoport vezetője, a MATE doktori iskoláján témavezető, MTA GB Tudásmenedzsment Munkabizottság alapító elnöke, a VOE Tiszteletbeli elnöke. Több, mint 20 éve tudásmenedzsment kutatója.

Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetettje, Tér-Gazdaság-Ember folyóirat Szerkesztőbizottságának tagja, azICMCI Academic Fellow, és több, magyar tanácsadói díjjal is elismert menedzsment tanácsadó, válságszakértő. 

A hazai vezetés- és szervezéstudomány elismert tudományos- közéleti szereplője. Tudományos közleményeinek száma: 129. Kiemelkedő szellemi alkotásai és módszertani fejlesztései: FABU – családi cégek felelős átörökítési- és felkészítési módszertana (2017), PALWONS - vállalatdiagnosztikai és szervezetfejlesztési módszertan (1986); MI-BUSINESS I. kisvállalkozások - menedzselésének oktatási célú szakértői rendszer-szoftvere (OTKA támogatásával készült (1991-93); NOB – módszer (a cégépítés-, fejlesztés változásmenedzselési módszere (1992); O & TUMEN, a kompetencia alapú képzés tudásmenedzselési módszere (1991- 1999)Vezető kutatók


 Boda György PhD.

Prof. emeritus

  Tokár – Szadai Ágnes PhD.


Láncz Gábor
PhD jelölt

                 .    


Kutatócsoport célkitűzése 

A tudásmenedzsment tudományterület hazai eredményeinek feltárása és kultúrájának terjesztése a nemzetközi kutatási eredménynek tükrében. Képzésben megvalósítható készségfejlesztési (innovációt serkentő) módszertani – megoldások, fejlesztési irányok a hazai konvergencia érdekében.Publikációk

Angol nyelvű 


Boda, Gy. - Szlávik, P.: Alternative Accounting to manage Intellectual Capital

The Electronic Journal of Knowledge Management Volume 5 Issue 1, pp 7 - 18, available online at www.ejkm.com (2007)


Boda, Gy. – Lőrincz, J. -Szlávik, P.: How to be More Efficient in Managing Intellectual Capital: An Overview of Various Techniques The ICFAI University Journal of Knowledge Management, Vol. VI, No. 5, 2008 szeptember, 61-79. old.


Boda, Gy. – Stukalo, N. – Stoliarchuk, J. – Fejes, J. :Intellectual Capital Paradox: The case of Hungary and Ukraine, Developing Country Studies, ISSN 2224-607X (Paper) ISSN 2225-0565 (Online), Vol.3, No.8, 2013, 61-81 pages


Boda, Gy.: To What Extent is Hungary a Knowledge Based Economy 'Club of Economics in Miskolc' TMP Vol.13., Nr. 1., pp. 69-84. 2017.

DOI: http://dx.doi.org/10.18096/TMP.2017.01.06Hardicsay, P. Kende, Gy. Seres, Gy. Noszkay, E.: The use of chess in human resources (co writer: Péter Hardicsay, György Kende, György Seres) Schachdorf Verlag & Schachladen, ISNB 978-3-937722-10-8  (Schachdorf Ströbeck, 2008)

Noszkay, E.- Schwartz, K.: University – The catalyst for knowledge innovationBulletin of the Szent István University ISSN 1586 4502 (Gödöllő, 2007.)


Noszkay, E.: NVOs (Networked virtual organizations) and form other forms of networks small and medium – sized enterprises in the „web” of new cooperation forms. 

     Club of Economics in Miskolc Theory – Methodology –Pratice ISSN 1589 - 3413

      Volume 4. Number 1. June 2007    Kende, Gy. Seres, Gy. Noszkay, E.: Teamwork in Education (Bencsik, A.  Marosi, I.

In: “Problems of Education in the 21 st Century" Recent Issues in Education vol 8. 2008.  ISSN 1822-7864 


Kende, Gy. -Seres, Gy.Noszkay, E.Role of the knowledge management in modern higher education – the e-learning Academic and Applied Research in Military Science ISSN 1588 – 8789 Volum 6. Issue 4. 2007 559 -573 p. Miklós Zrinyi National Defence University


Kende, Gy. Seres, Gy.- Noszkay, E.: Test and Knowledge management in modern higher education – the e-learningNew Challenges in the Field of Military Scineces 2007’ International Scinetific Conference Procedings I. 13 – 14 nov. 2007. ISBN 978-963-06-3183-9 Bolyai János Honvéd AlapítványKende, Gy.- Seres Gy. – Noszkay, E.: Test and Knowledge Management in Modern Higher Education – the e-Learning 

       http://www.elearningeuropa.info/files/media/media15805.pdfNoszkay, E. – Borsos, E.: Paradigm changes in higher education along women’s leadership and Academic career paths Managerial Challenges Of The Contemporary Society Vol. 7, no. 1, CLUJ-NAPOCA, ROMANIA Universitatea Bábes – Bólyai Editura RISOPRINTCluj-Napoca 2014 183 -186 p. ISSN 2069-4229, ISSN-L 2069-4229


Poór, J. – Noszkay, E. – Milovetz, Á.: Knowledge Transfer in Professional Service Business – In Focus Consultant and Client Relationships in Crisis Environment ((Proceedings)  In: MEB 2013 – 11th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking, May 31-June, 2013, Budapest, pp.81-93. (ISBN: 978-615-5018-58-9)


    Noszkay, E.: Correlations of Company Strategy and KM 

Knowledge Management Initiatives and Strategies in Small  and Medium Enterprises editor: Bencsik, A. 2016 9781522516422 | ISBN10: 1522516425 | EISBN13: 9781522516439 | DOI: 10,4018 / 978-1-5225-16) (p. 113-135)Noszkay, E.: Best Practice Model Tools and Methods for Developing KM Systems  (p. 137-156) (Knowledge Management Initiatives and Strategies in Small and Medium Enterprises editor: Bencsik, A. 2016 9781522516422 | ISBN10: 1522516425 | EISBN13: 9781522516439 | DOI: 10,4018 / 978-1-5225-16)Noszkay, E. et co – authors: Knowledge Management

(In.:Poór József, Eric J. Sanders, Németh Gergely, Varga Erika:Management Consultancy in Central and Eastern Europe)  publischer:Akadémiai Kiadó Bp. 2022. ISBN: 978 963 454 704 4 DOI: 10.1556/9789634547044


Poór, J.- Gross, A. - Farkasné, Kurucz Zs. - Tokár-Szadai, Á.Process of Consulting

In: Poór, József; Eric, Sanders; Németh, Gergely; Varga, Erika (szerk.) MANAGEMENT CONSULTANCY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: Consultancy in a Global Context Budapest, Magyarország : Akadémiai Kiadó Zrt. (2022) 440 p. pp. 50-77. , 28 p.


Tokár-Szadai, Á:Social enterprises’ experiences related to the consulting service

In: Kőszegi, Irén Rita (szerk.) III. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia : Versenyképesség és innováció Kecskemét, Magyarország : Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar (2019) 1,175 p. pp. 129-133. , 5 p. 


Tokár-Szadai, Á.:Changes in The Selection Criteria of a Management Consultant in North-Eastern Hungary 2001-2016Journal of Contemporary Economic and Business Issues 5 : 2 pp. 19-31. Paper: UDC: 005.953.2-057.18:303.6(439)”2001/2016" , 13 p. (2018) ISSN: 1857-9094 


Tokár-Szadai, Á.:Changes in the satisfaction with consulting service according to the opinion of entrepreneurs in North-Eastern Hungary 2001-2016Journal of Contemporary Economic and Business Issues 4 : 2 pp. 85-96. , 12 p. (2017)


Tokár-Szadai, Á.:The Contribution of Management Consultants to the Innovation of the Network of Enterprises in North-Eastern Hungary

In: Renáta, Machová; Ladislav, Mura (szerk.) „Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete“ : Monografický zborník vedeckých prác Komárom, Magyarország : Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar (2013) 203 p. pp. 158-168. , 11 p. Szadai, Á.Model of Business Consulting System

In: Székely, Tünde (szerk.) X. RODOSZ Konferenciakötet : Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége Konferencia (10.) (2009) (Cluj-Napoca) Kolozsvár, Románia : Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ), Clear Vision Könyvkiadó (2009) 444 p. pp. 429-439. , 11 p. Konferenciaközlemény 


Szadai, Á..Effectiveness of the consulting service according to the opinion of entrepreneursIn: Plugor, Réka (szerk.) RODOSZ Konferenciakötet 2007 Kolozsvár, Románia : Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ), Metaforma Kft., (2007) pp. 107-112. , 6 p.

Kantár, T. – Láncz, G.: (2014): Measuring the State Owned Enterprises’ business value – How to improve efficiency?, 42-48. p.

Michal Mokrys – Stefan Badura – Anton Lieskovsky (editors) (2014): Proceedings in Global Virtual conference. The 2nd International Global Virtual Conference 2014. (GV-CONF 2014), 7-11. April 2014., EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, ISBN: 978-80-554-0866-8Magyar nyelvű

Boda, Gy.: Tudásmenedzsment Magyarországon

Bevezető fejezet Karl Erik Sveiby „Szervezetek új gazdagása: a menedzselt tudás” című könyvéhez, KJK Kerszöv, 2001.


Boda, Gy.: A tudástőke kialakulása és hatása a vállalati menedzsmentre

PhD értekezés, Budapesti Műszaki Egyetem, Nyomtatásban megjelent az Információs Társadalomért Alapítvány kiadásában, Budapest, 2008, 1-99. old.


Boda, Gy. – Virág, I.: A vállalat újradefiniálása a tudáskorszakban

Megjelent az MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottság Tudásmenedzsment

Albizottságának évkönyvében, szerkesztette Noszkay Erzsébet, 2011Boda, Gy. – Stocker, M.: A parlagon hagyott tudástőke megmentői

Megjelent: Az exportsiker nyomában, Ábel István és Czakó Erzsébet szerkesztésében, Alinea kiadó, Budapest, 2013, 107-116. old.     Boda, Gy. – Tomka, J.: Tudásvállalati kontrolling, 

     Harvard Business Manager, 2002. szeptember


     Boda, Gy.: A láthatatlan tőkét is mérni kell, 

Zöld újság, 2003.


Boda, Gy.: Az intellektuális tőke menedzsmentje nélkül nincs hatékony költséggazdálkodás

Megjelent a Magyar Akadémia Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottság Tudásmenedzsment Albizottságának gyűjteményes, I. sz. kötetében. Szerkesztette Noszkay Erzsébet, Budapest, 2006, 26-33. old.


Boda, Gy.: A tudástőke mérési módszerei és használhatóságuk

CEO magazin, 2008/3. szám, 27-39. old.      Boda, Gy. – Juhász, P. – Stocker, M.: A tudás, mint termelési tényező

      Közgazdaság, 2009. november       Boda, Gy. – Virág, I.: Ütemvakság

Közgazdasági Szemle, LVII. évfolyam, 2010. december, 1087-1104 old.Boda, Gy. – Juhász, P. – Matyusz, Zs. – Stocker, M.ós: A fenntartható gazdasági növekedés és a tudástőke

Közgazdasági Szemle, LXVIII. ÉVF., 2021. Különszám (2–35. o.)Boda, Gy.: Az emberi beruházások és a korszerűsödés

Új munkaügyi szemle, III. Évfolyam 2022 / 1. sz.


Noszkay, E.: Megragadni a megfoghatatlant…..Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben (Szerk. Noszkay E.) N. & B. Kiadó (18, 5 ív) Bp.2006


  Noszkay, E.: Jelenségek és tendenciák a hazai tudásmenedzsmentben 

         CEO Magazin HU- ISSN 1586- 1392 IX. évf. 2008/3.sz. 24 -27 p.Noszkay, E.: Tanuljunk egy életen át…de biztos, hogy erre van szükség?!

  CEO Magazin HU- ISSN 1586- 1392 IX. évf. 2008/2.sz. 41 -45 p.


Noszkay, E.: A tudásmenedzsment szerepe és helye – az MTA VSZB Tudásmenedzsment Albizottsága munkájának és eredményeinek tükrében 

          CEO Magazin HU- ISSN 1586- 1392 IX. évf. 2008/1.sz. M./1-8 p.


Noszkay, E.: Diskurzus a hazai tudásmenedzsment kutatásról és –praxisról (beszélgető partner: Véry Zoltán)

         CEO Magazin HU- ISSN 1586- 1392 VIII. évf. 2007/4.sz. 34- 39 p.


Noszkay, E.: Új utak, új módszertani megoldások a felsőoktatásban - O & TUMEN, a kompetenciaalapú képzés tudásmenedzselési módszere. In: Vezetéstudomány, 2006. 10. sz. 50-62. p.


      Noszkay, E.: „E-tanár” a felsőoktatásban? In: eVILÁG, 2006. 6. sz. 27-30. p.


Noszkay, E.: Hol tart a tudásmenedzsment Magyarországon? In: Gikof Journal III. évf. 5. sz. 2004. december, 44-50. p.


Noszkay, E.: A felsőoktatási intézmények az E-társadalom szolgálatában. In: eVILÁG 2003. II. évf. október, 12-16. p


Noszkay, E.: A sakk-stratégiák, mint analógiák és modellek;- a sakktanítás szerepe a menedzsertudatosság fejlesztésében ZMNE Hadmérnök Különszám http://www.zmne.hu/hadmernok/kulonszamok/sakk_2007/index.htm ISSN 1788 -1919


Noszkay, E.: Kontrolling és tudásmenedzsment a közigazgatásban

   Computerworld Számítástechnika 2008. január 29. sz. 27. p.


Noszkay, E.- Gavallér, Zs.: Tudásmenedzsment hazai tendenciái és megvalósulásának egy best practice példája „A gazdasági környezet és a vállalati stratégiák IX. Ipar –és Vállalatgazdasági Szeged, 2008. október 30 -31. (Konferencia Kötet)


Noszkay, E.: Befektetés az egyéni- és vállalati tudástőkébe: lifelong learning ÉS/VAGY lifewide learning„A lehetőségek újraértékelése a konvergencia program szorításában”
VIII. Regionális Tanácsadási Konferencia, Miskolc, 2008. október 9. (CD)


Noszkay, E.: A rendszerszemléletű tudásmenedzsment Pearson Kiadó ISBN 978 1 78365 277 8 Edinburgh Gate, Harlow, 2013 (7 ív, 137 p.)

Noszkay, E.: Aszervezet céljait szolgáló tudásmenedzsment stratégia módszertani kérdései„Mérleg és Kihívások” X. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Miskolci Egyetem, Lillafüred, 2017. október 17.-18. 

Noszkay, E.: Az alacsony bérszintet komparatív előnyként használó országok kockázatai az Ipar 4.0 kihívásainak tükrében (társszerző: Boda György) XV. MTA GB Tudásmenedzsment Munkabizottság Konferencia „az ipar 4.0. – a tudásmenedzsment legújabb kihívása” Komarno, 2017. okt. 25.


Tokár-Szadai Á.: „A digitalizáció mint lehetőség a vezetési tanácsadók számára a COVID–19- járvány idején”. Információs Társadalom XXIII, 1. szám (2023): 61–79.
https://dx.doi.org/10.22503/inftars.XXIII.2023.1.4

Tokár-Szadai, Á.:Társadalmi vállalkozások vezetési tanácsadási szolgáltatás igénybevételének céljai a covid-19 járvány idejénIn: Szűcsné, Markovics Klára; Horváth, Ágnes (szerk.) GAZDÁLKODÁSI KIHÍVÁSOK 2022-BEN Miskolc, Magyarország : MTA MAB Gazdálkodástudományi Munkabizottság (2022) 202 p. pp. 192-202. , 11 p.

Tokár-Szadai, Á.:A VEZETÉSI TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE SPECIÁLIS OKAINAK VÁLTOZÁSA 2001 ÉS 2016 KÖZÖTTGRADUS 7 : 2 pp. 259-269. , 11 p. (2020)

Tokár-Szadai, Á.:Az igénybevett tanácsadási projektekkel kapcsolatos tapasztalatok változása 2001-2016In: Kőszegi, Irén Rita (szerk.) III. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia : Versenyképesség és innováció Kecskemét, Magyarország : Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar (2019) 1,175 p. pp. 124-128. , 5 p. 

Tokár-Szadai, Á.:A vezetési tanácsadók kiválasztásának szempontjaiVEZETÉSTUDOMÁNY 48 : 6-7 pp. 39-48. , 10 p. (2017)

Poór, J. ; Farkasné, Kurucz, Zs.; Fodor, P.; Kollár, Cs. ; Nemeskéri, Zs. ; Tokár-Szadai, Á.A tanácsadás folyamataIn: Poór, József (szerk.) Menedzsment-tanácsadási kézikönyv : innováció, megújulás, fenntarthatóság Budapest, Magyarország : Akadémiai Kiadó (2016) 863 p. pp. 89-126. , 37 p.

Tokár-Szadai, Á.:A nemzetközi piacra lépés és hálózatalakítás lépései, a vezetési tanácsadók hozzájárulása a vállalkozások fejlődéséhez Északkelet-MagyarországonIn: Blahó, András; Czakó, Erzsébet; Poór, József (szerk.) Nemzetközi menedzsment Budapest, Magyarország : Akadémiai Kiadó (2015) 431 p. pp. 406-417. , 12 p.

Tokár-Szadai, Á.:A nemzetközi piacra lépés és hálózatalakítás lépései, a vezetési tanácsadók hozzájárulása a vállalkozások fejlődéséhez Északkelet-MagyarországonIn: Blahó, A.; Czakó, E.; Poór, J. (szerk.) Nemzetközi menedzsment Budapest, Magyarország : Akadémiai Kiadó (2015) 431 p. pp. 406-417. , 12 p.


Láncz, G.: A stratégiaalkotás és a változásmenedzsment kombinációja a vállalatfejlesztésben., (2013) 13 p.

Tompos, A. - Ablonczyné Mihályka, L. (szerk.) (2013) "NÖVEKEDÉS ÉS EGYENSÚLY", Kautz Gyula Emlékkonf., 2013. jun.11., Széchenyi István Egyetem, ISBN: 978-615-5391-11-8


Láncz, G.: Menedzsment tanácsadás és vállalatfejlesztés gazdasági depresszióban – 2013., 862-866 p.

Ferenczi, Á. (szerk.) (2013): "Környezettudatos gazdálkodás és menedzsment": Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia, Kecskeméti Főiskola, 2013. szeptember 5., II. kötet, ISBN: 978-615-5192-21-0


Boda, Gy. – Láncz, G. – Naárné Tóth, Zs.: Mitől jobbak a jobbak? – A magyar vállalatok termelési függvénye. II. Vállalkozáskutatási Konferencia, IFKA. 2021. november 18-19., ISBN 978-615-01-3828-2

Láncz, G.: A koronavírus járvány hatására átalakuló munkaszervezés, CRANET Online Konferencia, Munkaerőpiac és foglalkoztatás szekció, Budapesti Metropolitan Egyetem, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, 2021. május 12. ISBN 978-615-5459-07-8

toggle végeEgyüttműködő partnerek 


Egyetemi és egyéb partnerek

 • Pannon Egyetem GTK,  
 • Közép-európai Egyetem
 • Semmelweis Egyetem Digitális Egészségtudományi Intézet
 • Pünkösdi Teológiai Főiskola 
 • Budapesti Corvinus Egyetem
 • Pécsi Tudományegyetem 
 • Új Párizsi Klub
 • Dein Zukunft PersonalTámogató intézmények

 • VOSZ- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége,
 • INFOTA Alapítvány,
 • Econvenció Alapítvány
 • CMC-Global (International Council of Management Consulting Istitutes)
 • MTA GB TM Munkabizottság