Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Elnyerhető Ösztöndíjak | Budapesti Metropolitan Egyetem

Elnyerhető Ösztöndíjak

A METU hallgatói által pályázható ösztöndíjak

METU szakújságíró ösztöndíj pályázat

A Budapesti Metropolitan Egyetem a Magyar Nemzeti Bankkal való együttműködése keretében METU szakújságíró ösztöndíj-pályázatot hirdet a 2023/2024-es tanévre. 

Pályázási időszak: október

Határidőn túli leadásra, illetve hiánypótlásra nincs lehetőség! 

A pályázat célja: 

Az ösztöndíj célja olyan szakemberek képzésének támogatása, akik elkötelezettek a pénzügyi-gazdasági témákban a közvélemény számára is érthető, szakmailag kifogástalan kommunikáció iránt. 

A pályázás módja: 

Elektronikus pályázatát díjmentesen, a Neptun / Ügyintézés / Kérvények / Kitölthető kérvények menüpontban található „METU szakújságíró ösztöndíj pályázat” nevű űrlap kitöltésével és a szükséges dokumentumok csatolásával tudja benyújtani. 

A pályázathoz kötelező mellékletként csatolandó: 

 • a képzettséget igazoló oklevelek másolata, 

 • a nyelvismeretet igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok másolata, 

 • szakmai életrajz, 

 • motivációs levél, 

 • önkéntes hallgatói nyilatkozat. 

Az elbírálás során kiemelt szempontok: 

 • meglévő képzettség szintje, 

 • meglévő nyelvismeret szintje, 

 • meglévő szakmai tapasztalat, valamint 

 • a szakvezető által előminősített, pontozással értékelt motivációs levél. 

A támogatás mértéke: 

Az elnyerhető támogatás mértéke az önköltség összegének legfeljebb 80%-a, de nem lehet több, mint a hallgató által befizetett önköltség, féléves ütemezésben kifizetve. 

Felmerülő kérdése, kérése esetén forduljon bizalommal a Hallgatói Információs Központ munkatársaihoz az alábbi elérhetőségen: 

https://www.metropolitan.hu/ugyintezek 

 

MNB Kiválósági Ösztöndíj

MNB kiválósági ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • az Egyetem gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, nemzetközi gazdálkodás vagy pénzügy és számvitel alapképzési szakán, illetve Master of Business Administration, vállalkozásfejlesztés vagy vezetés és szervezés mesterképzési szakán teljes idejű, nappali munkarendű képzésben vesz részt,
 • a hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti,
 • az adott képzésen előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át teljesítette,
 • az adott képzésben legalább két félévet teljesített, és az utolsó két lezárt aktív félévben
  • összesen legalább 54 kreditet megszerzett,
  • a féléves súlyozott tanulmányi átlagainak számtani átlaga legalább 4,00, illetve
  • tudományos vagy egyéb szakmai munkát végzett.

A pályázatot tanévente egyszer (az őszi félév során)- megüresedett helyek esetén akár a tavaszi félévben is- elektronikus úton, a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet benyújtani.

A pályázatok értékelése során a bíráló bizottság 70%-ban a tanulmányi teljesítményt, 20%-ban a tudományos tevékenységet, és 10%-ban a közéleti, közösségi tevékenységet veszi figyelembe.
Egyenlőség esetén a nyelvvizsgák száma és szintje dönt.

MNB kiválósági ösztöndíjban alapképzésben maximum 10, mesterképzésben maximum 1 fő részesülhet.

A folyósítás őszi félévben elnyert pályázat esetén 10 hónapra (két félév), tavaszi félévben pedig 5 hónapra (egy félév) havi bontásban történik.

A pályázás feltétele, hogy a hallgatónak legyen alapértelmezett bankszámlaszáma rögzítve a Neptun rendszerben!

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • teljes idejű, nappali munkarendű alap-, mester- vagy felsőoktatási szakképzésben vesz részt,
 • a hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti, valamint
 • az állandó lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat az adott tanévben az ösztöndíjprogramhoz csatlakozott és őt az ösztöndíjprogram keretében támogatásban részesítette.

A pályázatot tanévente egyszer (az őszi félév során), a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer) lehet benyújtani.

Az elbírálást az ösztöndíjprogramhoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

Az ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető meg, a tanulmányi eredmény nem vehető figyelembe.

A folyósítás két jogcímen (önkormányzati, illetve intézményi rész), 10 hónapra (két félév), havi bontásban történik.

A kiutalás feltétele, hogy a hallgatónak legyen alapértelmezett bankszámlaszáma rögzítve a Neptun rendszerben! 

Intézményi (Szakmai, tudományos, közéleti és sport) ösztöndíjak

Szakmai, tudományos, / közéleti/ sport ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • teljes idejű, nappali munkarendű alap-, mester- vagy felsőoktatási szakképzésben vesz részt,
 • a hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti,
 • a képzési idejét legfeljebb két félévvel lépte túl,
 • a képzésen legalább egy lezárt aktív félévvel rendelkezik, és az előző lezárt aktív félévben
  • legalább 2,50-es súlyozott tanulmányi átlagot ért el, illetve
  • az Egyetem valamely öntevékeny köréhez tartozva hozzájárult a közösségi élet fejlesztéséhez / a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végzett / versenyszerű sporttevékenységet folytatott és kiemelkedő helyezést ért el.

A pályázatot tanévente kétszer (az őszi és tavaszi félév elején), elektronikus úton, a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet benyújtani.

Nem pályázhat az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjra az a hallgató, aki az adott tanévben nemzetközi felsőoktatási ösztöndíjban részesül.

A pályázatok értékelése a TJTB által meghatározott pontrendszer alapján történik, amelyet a Coospace-en teszünk közzé a hallgatók számára.

A folyósítás 5 hónapra (egy félév), havi bontásban történik.

A pályázás feltétele, hogy a hallgatónak legyen alapértelmezett bankszámlaszáma rögzítve a Neptun rendszerben!

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj (Korábban: Köztársasági ösztöndíj)

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • teljes idejű, nappali munkarendű alap-, vagy mesterképzésben vesz részt,
 • a hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti,
 • a jelenlegi vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett, illetve
 • az előző két lezárt aktív félévben
  • legalább 4,50-es korrigált kreditindexet ért el, és
  • kimagasló tudományos vagy egyéb szakmai munkát végzett.

A pályázatot tanévente egyszer (a tavaszi félév végén), elektronikus úton, a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet benyújtani.

Amennyiben a hallgató nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesül, úgy nem pályázhat az intézményi (szakmai, tudományos/ közéleti) ösztöndíjra, azonban nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

A pályázatok értékelése a TJTB által meghatározott pontrendszer alapján történik, amely a Hallgatói Követelményrendszer 4. számú mellékletében található.

A folyósítás 10 hónapra (két félév), havi bontásban történik.

A pályázás feltétele, hogy a hallgatónak legyen alapértelmezett bankszámlaszáma rögzítve a Neptun rendszerben!

Hallgatói munkadíj

Az államilag támogatott és a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatónak joga van az Egyetemen ún. hallgatói munkadíj alapjául szolgáló, munkavégzésnek minősülő tevékenységet, általános demonstrátori (oktatási, kutatási, könyvtári) és egyéb munkát végezni. A hallgató vállalhat közreműködést az Egyetem egyéb alapfeladatainak és szolgáltatásainak ellátásában is.  

Magyar sportcsillagok ösztöndíj

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • alap-, mester- vagy felsőoktatási szakképzésben vesz részt,
 • a hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti,
 • a 35. életévét még nem töltötte be,
 • valamely olimpiai/paralimpiai sportágban aktív egyesületi tagsággal rendelkezik,
 • a magyar nemzeti válogatott keretben való tagsággal rendelkezik,
 • a hallgatói jogviszonya fennállása alatt, valamely olimpiai/paralimpiai versenyszámban, felnőtt korcsoportban kiemelkedő, nemzetközi éremszerzési esélyre jogosító sportteljesítményt ér el, valamint
 • a pályázat benyújtásának időpontjában nem áll sportfegyelmi eljárás, doppingfegyelmi eljárás, illetve jogerős eltiltás vagy kizárás hatálya alatt.

A pályázatot tanévente kétszer (az őszi és tavaszi félév elején), papír alapon (postai úton vagy személyesen) és elektronikus úton egyaránt szükséges benyújtani, az Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságának címezve.

Az ösztöndíjra javasolt hallgatókat a sportpolitikáért felelős miniszter három – Európa-bajnoki, világbajnoki, illetve olimpiai – kategóriába sorolja.

Az ösztöndíj összegét a kategóriákba történő sorolások, illetve a korábbi versenyeredmények határozzák meg.

Az ösztöndíj elnyeréséből nem zárhatók ki a Gerevich Aladár-sportösztöndíjban részesülő hallgatók.

A folyósítás 10 hónapra (két félév), havi bontásban történik.


Kapcsolódó dokumentumok:

Felkai András ösztöndíj

Felkai András Ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • 20-30 év közötti,
 • magyar állampolgársággal vagy magyar igazolvánnyal rendelkezik, és
 • teljes idejű, nappali munkarendű képzésben vesz részt, és legalább öt félévet sikeresen elvégzett, vagy
 • gazdasági területen mesterszakos oklevelet szerzett.

A pályázatot papír alapon (postai úton) és elektronikus úton egyaránt szükséges benyújtani, a Felkai András Ösztöndíjbizottságának címezve.

A díjat korábban már elnyert pályázó nem nyújthat be további pályázatot.

A pályázatok elbírálása a benyújtott pályázatok, valamint az ösztöndíjbizottság előtt zajló szóbeli interjúk alapján történik. Az értékelés fő szempontjai: a pályázó tanulmányi és szakmai eredményei; a pályázó jövőre vonatkozó elképzeléseinek, terveinek összeegyeztethetősége a díj alapelveivel és céljaival; valamint a pályázó által további tanulmányok folytatására kiválasztott intézmény szakmai megítélése.

Az ösztöndíjat évenként legfeljebb 2-4 fő nyerheti el.

Kapcsolódó információk:

https://www.felkaiandrasosztondij.hu/index-2.html

Budapest ösztöndíj program

Budapest Ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • teljes idejű, nappali munkarendű, alap- vagy mesterképzésben vesz részt és a program kezdési időpontjában az utolsó tanulmányi évét kezdi meg,
 • a hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti,
 • az utolsó két lezárt aktív félévében külön-külön legalább 4,00-es súlyozott tanulmányi átlagot ért el,
 • angol, német vagy francia nyelvből legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik,
 • vállalja, hogy a fogadó szervezetek valamelyikénél az ösztöndíjas időszak alatt a mentorral egyeztetett ütemterv alapján hetente legalább 20 órában (ebből hetente legalább 10 órát a fogadó szervezetnél eltöltve) a rábízott, a fogadó szervezetek tevékenysége szempontjából releváns kutatási feladatokat ellátja
 • vállalja, hogy az ösztöndíjas időszak alatt legalább egy és legfeljebb négy, összesen legalább 60000 karakter (másfél szerzői ív lábjegyzetek nélkül) terjedelmű tanulmányt készít a mellékelt, a fogadó szervezetek által megadott, mentor által jóváhagyott, az ösztöndíjas tevékenységéhez kapcsolódó témában, melyet a mentora ötfokozatú skálán, írásbeli indoklással értékel;

A pályázatot tanévenként egyszer (a tavaszi félév során) személyesen (vagy megbízott útján) lehet benyújtani, a pályázati anyag lezárt borítékban történő leadásával, a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztályának címezve.

Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezőket négytagú bizottság hallgatja meg, akik a meghallgatásokat követően javaslatot tesznek az ösztöndíjak adományozására az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága felé.

Az ösztöndíjat tanévenként legfeljebb 2 fő nyerheti el.

A Program időtartama: várhatóan 5 hónap (az együttműködési megállapodásban rögzített ütemezés szerint)

Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj

Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • Terézváros közigazgatási területén lévő lakóhellyel rendelkezik, legalább a pályázati felhívás közzétételét megelőző 30. naptól kezdve,
 • teljes idejű, nappali munkarendű alap- vagy mesterképzésben vesz részt, a hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti, és a pályázat benyújtását megelőző félévben legalább 3,5-ös tanulmányi átlagot ért el, vagy
 • teljes idejű, nappali munkarendű alap- vagy mesterképzésre nyer felvételt, a pályázattal kapcsolatos döntéshozatalig aktív hallgatói jogviszonyt létesít, és a középiskola utolsó tanévének tanulmányi átlaga legalább 3,50, továbbá
 • illetve szociálisan rászorulónak minősül.

A pályázatot évente kétszer (augusztus 31-ig, illetve február 28-ig) személyesen lehet benyújtani Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályán, az erre rendszeresített pályázati adatlapon.

Az ösztöndíjat félévente legfeljebb 25 fő nyerheti el.

Ugyanaz a pályázó legfeljebb 4 alkalommal részesülhet az ösztöndíjban.

toggle vége

Kizárólag állami ösztöndíjas hallgatók által elnyerhető ösztöndíjak 

A tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • teljes idejű, nappali munkarendű, állami (rész)ösztöndíjas alap-, mester- vagy felsőoktatási szakképzésben vesz részt,
 • a hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti,
 • legalább egy lezárt aktív félévvel rendelkezik,
 • az előző lezárt aktív félévében legalább 15 kreditet teljesített, és
 • a korrigált kreditindexe eléri vagy meghaladja a vele egy képzési területen tanuló (és az a)-b) alpontokban foglaltaknak megfelelő) hallgatók korrigált kreditindexének számtani átlagát, de legalább a 3,75-ös korrigált kreditindexet.

Tanulmányi ösztöndíjban az állami ösztöndíjas hallgatók maximum 50%-a részesülhet.

Az ösztöndíj mértékének megállapítása az előző félévi korrigált kreditindex alapján történik, de legkisebb mértéke nem lehet kevesebb, mint a mindenkori hallgatói normatíva 5%-a.

A tanulmányi ösztöndíjat tanévente kétszer (az őszi és tavaszi félév elején) lehet elnyerni.

A folyósítás 5 hónapra (egy félév), havi bontásban történik.

Pályázni nem szükséges, odaítélése automatikus, de a kiutalás feltétele, hogy a hallgatónak legyen alapértelmezett bankszámlaszáma rögzítve a Neptun rendszerben!

Rendszeres szociális ösztöndíj

Rendszeres szociális ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • teljes idejű, nappali munkarendű, állami (rész)ösztöndíjas alap-, mester- vagy felsőoktatási szakképzésben vesz részt,
 • a hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti, valamint
 • szociális helyzete alapján rászorult.

A pályázatot tanévente kétszer (az őszi és tavaszi félév elején), elektronikus úton, a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet benyújtani.

A pályázatok értékelése a TJTB által előre meghatározott pontrendszerben történik, amely a Hallgatói Követelményrendszer 4. számú mellékletében található.

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összege:

Nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató

 • fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
 • halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
 • családfenntartó, vagy
 • nagycsaládos, vagy
 • árva.

Nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató

 • hátrányos helyzetű, vagy
 • gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
 • félárva, vagy

A folyósítás 5 hónapra (egy félév), havi bontásban történik.

A pályázás feltétele, hogy a hallgatónak legyen alapértelmezett bankszámlaszáma rögzítve a Neptun rendszerben!

Alaptámogatás

Alaptámogatásban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • első alkalommal iratkozik be teljes idejű, nappali munkarendű, állami (rész)ösztöndíjas alap-, mester- vagy felsőoktatási szakképzésre,
 • a hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti, és
 • fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, halmozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, nagycsaládos, árva, hátrányos helyzetű, gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva.

Az alaptámogatás összege

 • alapképzésre beiratkozó hallgató esetében a hallgatói normatíva 50%-a,
 • mesterképzésre beiratkozó hallgató esetében a hallgatói normatíva 75%-a.

A pályázatot kizárólag az első bejelentkezés alkalmával, elektronikus úton, a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet benyújtani, a rendszeres szociális ösztöndíj pályázat részeként.

A folyósítás 5 hónapra (egy félév), havi bontásban történik.

A pályázás feltétele, hogy a hallgatónak legyen alapértelmezett bankszámlaszáma rögzítve a Neptun rendszerben!

Rendkívüli szociális ösztöndíj

Rendkívüli szociális ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • teljes idejű, nappali munkarendű, állami (rész)ösztöndíjas alap-, mester- vagy felsőoktatási szakképzésben vesz részt, és
 • szociális helyzetének váratlan romlása következtében rászorult.

Pályázatot benyújtani elektronikus formában (e-mail-en keresztül) lehet.

A rendkívüli szociális ösztöndíj maximális összege megegyezik a mindenkori minimálbér mértékévével.

A folyósítás a pályázat elbírálását követő nyolc munkanapon belül, egy összegben történik.

Az ösztöndíjat ugyanazon hallgató félévente maximum egyszer nyerheti el.

A folyósítás feltétele, hogy a hallgatónak legyen alapértelmezett bankszámlaszáma rögzítve a Neptun rendszerben!

Szakmai gyakorlati ösztöndíj

Szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • teljes idejű, nappali munkarendű, állami (rész)ösztöndíjas alap- vagy mesterképzésben vesz részt,
 • a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves gyakorlaton vesz részt, és
 • a szakmai gyakorlatot az Egyetem székhelyétől vagy telephelyétől eltérő helyen teljesíti és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint
 • a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság legalább 30 km.

A szakmai gyakorlati ösztöndíj pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre nyerhető el, és havi összege nem haladhatja meg a hallgatói normatíva éves összegének 10%-át.

A folyósítás feltétele, hogy a hallgatónak legyen alapértelmezett bankszámlaszáma rögzítve a Neptun rendszerben!

Hunyadi János ösztöndíj (Külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja)

Hunyadi János Ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • magyar nemzetiségű, de nem magyar állampolgárságú (horvát, román, szerb, szlovák, szlovén, ukrán vagy diaszpórában élő), és
 • teljes idejű, nappali munkarendű, állami (rész)ösztöndíjas alap- vagy mesterképzésben vesz részt, vagy nyert felvételt.

A pályázatot tanévente egyszer (a tavaszi félév végén), papír alapon (postai úton vagy személyesen) és elektronikus úton (a Márton Áron Pályázati Portálon keresztül) szükséges benyújtani, az ELTE Márton Áron Szakkollégiumnak címezve.

A folyósítás 10 hónapra (két félév), havi bontásban történik.

A folyósítás feltétele, hogy a hallgatónak legyen alapértelmezett bankszámlaszáma rögzítve a Neptun rendszerben!